Gårdregler

O R D E N S R E G L E M E N T

1. Legepladsen må benyttes af alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet til brug for de noget mindre børn, og større børn må ikke ved voldsom leg, såsom regulært fodboldspil, hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen.

2. Leg må kun finde sted i tiden mellem kl. 8.00 - 22.00.

3. Leg af enhver art i skarnkasserummene samt i anlæggets busketter er ikke tilladt og forvoldte skader skal erstattes.

4. Eventuelt legetøj, der af børnene er medbragt på legepladsen (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul etc.) må ikke efterlades på legepladsen, men må af de pågældende ellers deres familie fjernes ved legetidens ophør.

5. Leg med sand må kun ske i sandkasserne.

6. Eventuelt hærværk på legeredskaber eller andet på opholdsarealet værende fællesmateriel medfører erstatningspligt.

7. Fællesanlægget er privat, og personer der ikke er bosat i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

8. Voksnes ophold på fællesarealet efter legetids ophør, jfr. pkt. 2, må kun finde sted, for så vidt det ikke medfører støj eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. Færdsel over eller ophold i karréens andre ejendommes gennemgange m.v. er ikke tilladt.

9. Henstillen af cykler, knallerter, barnevogne m.v. skal ske på de dertil indrettede/anviste steder.

10. Fodring af fugle, katte og hunde og nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde og katte må ikke luftes i gården.

11. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.

12. Parkering af motorcykler i fællesgården er forbudt.

13. Knallerter må ikke startes i gården, og cykel- og knallertkørsel i gården er forbudt.

14. Benyttelse af transistorradioer og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

15. Beboerne er pligtige til at efterkomme enhver anvisning med hensyn til ordensreglementet fra den tilsynsførende.

16. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medføre opsigelse eller opførelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med den enkelte andelsboligforening/ejerlejlighedsforenings vedtægter.

17. Vedrørende ordensreglementet for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.